Inhoud
Algemene informatie
Oproep projecten
Selectieprocedure
Aanvraagformulier
Verkiesbaarheid kandidaten
Laureaten: 1997-2004
Statuten
Publicatielijst A-G
Publicatielijst H-N
Publicatielijst O-U
Publicatielijst V-Z
Laureaten: 2005-2015
Sponsors
Laureaten: 2016-2017
Contenu
Information générale
Appel de projets
Procédure de selection
Formulaire de demande
Eligibilité des candidats
Lauréats: 1997-2004
Statuts
Liste de publications A-G
Liste de publications H-N
Liste de publications O-U
Liste de publications V-Z
Lauréats: 2005-2015
Sponsors
Lauréats: 2016-2017
Content
General Information
Application form
Laureates: 1997-2004
Publication list A-G
Publication list H-N
Publication list O-U
Publication list V-Z
Laureates: 2005-2015
Sponsors
Laureates: 2016-2017


  >> Index >> Verkiesbaarheid kandidaten
1. De aanvraag moet ingediend worden door een Belgische instelling.

2. De kandidaat kan gesteund worden door verschillende promotors waarvan minstens één verbonden aan een Belgische instelling.

3. Iedere onderzoeker in het domein van de oogheelkundige research met inbegrip van de visuele functie, kan zich kandidaat stellen.

4. De hoedanigheden van kandidaat en promotor zijn onverenigbaar.

5. De kandidaat mag niet ouder zijn dan 38 jaar op 1 mei van het jaar waarin het werk wordt ingediend.

6. De kandidaat mag niet in het bezit zijn van een doctoraatsdiploma (PhD).

7. De gast-instelling moet niet noodzakelijk Belgisch zijn.

8. Iedere aanvraag moet vergezeld zijn van het curriculum vitae van de kandidaat, bestaande uit zijn opleidingsgraad, zijn wetenschappelijke publicaties, zijn posters en zijn mondelinge voordrachten ter gelegenheid van internationale congressen.

9. Het curriculum vitae is vooral bedoeld om de kandidaten te identificeren.

10. De aanvraag voor subsidie betreft de financiering van:
- het salaris van de kandidaat
- de aankoop van specifiek materiaal met betrekking tot het onderzoek of van werkingskosten
- verplaatsingskosten
De verdeling van de gelden volgens deze drie rubrieken moet gespecifieerd worden op het aanvraagformulier.
De gevraagde totale som mag in ieder geval niet meer bedragen dan 30.000 euro.
Iedere aanvraag voor specifiek materiaal moet vergezeld zijn van een officiële prijsaanvraag.

11. Bij het opstellen van het wetenschappelijke werk, zal de rol van de vragende instelling en van de gast-instelling afzonderlijk verduidelijkt worden, indien nodig.

12. Enkel de volledig en juist ingevulde aanvragen zullen in aanmerking genomen worden door de raad van bestuur en voorgelegd worden aan de nationale en internationale jury.

Printer Friendly Page
Page last updated: Jan 22, 2019

[ Administration ]


Copyright (c) 2003.