Statuten

810/1996 – Oprichting – 15 juli

“FONDS VOOR RESEARCH IN OFTALMOLOGIE” – in het Frans “FONDS POUR RECHERCHE EN OPHTALMOLOGIE”, afgekort “FRO”, Vereniging zonder winstgevend doel, te 2650 Edegem, Wilrijkstraat 10

Oprichting
Het jaar negentienhonderd zesennegentig.
De vijftiende juli.
Voor mij, Meester JAN BOEYKENS, notaris te Antwerpen.
ZIJN VERSCHENEN
1. de vereniging zonder winstgevend doel “BELGISCH OFTALMOLOGISCH GEZELSCHAP”, afgekort “B.O.G.”, met zetel te 3001 Heverlee, Leo Dartelaan 12, vertegenwoordigd door Prof. Dr. Jean-Jacques DELAEY, professor in de oogheelkunde, wonende te 8000 Brugge, Witte Leertouwersstraat 17, van Belgische nationaliteit;
2. de vereniging zonder winstgevend doel “SOCIETE BELGE D’OPHTALMOLOGIE”, afgekort “S.B.O.”, met zetel te 1200 Brussel, Avenue Hippocrate 10, vertegenwoordigd door Prof. Dr. Jean-Michel LEMAGNE, professor in de oogheelkunde, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Avenue Bel Air 48, van Belgische nationaliteit;
3. de beroepsvereniging “UNION PROFESSIONNELLE BELGE DES MEDECINS SPECIALISTES EN OPHTALMOLOGIE ET CHIRURGIE OCULAIRE – BELGISCHE BEROEPSVERENIGING VAN OOGHEELKUNDIGEN”, afgekort “U.P.B.M.O.-B.B.O.”, met zetel te 1050 Brussel, Avenue de la Couronne 20, vertegenwoordigd door Dr. Jean-Paul DERNOUCHAMPS, oogarts, wonende te 1150 Brussel, Avenue Xavier Henrard 20, van Belgische nationaliteit;
4. de vereniging zonder winstgevend doel “ORGANISATION BELGE DES ASSISTANTS EN OPHTALMOLOGIE – ORGANISATIE VAN BELGISCHE ASSISTENTEN OFTALMOLOGIE”, afgekort “O.B.A.O.” met zetel te 1090 Brussel, VUB, Dienst Oogheelkunde, lokaal 187, étage 1, Laarbeeklaan 101, vertegenwoordigd door Dr. Bart Peter LEROY, geneesheer-specialist in opleiding, wonende te 9000 Gent, Hubert Frère-Orbanlaan 216, van Belgische nationaliteit;
5. de vereniging zonder winstgevend doel “BELGIAN GLAUCOMA CLUB”, afgekort “B.G.C.”, met zetel te 4000 Luik1, Centre Hospitalier Universitaire, vertegenwoordigd door Dr. Jacqueline COLLIGNON-BRACH, oogarts, wonende te 4020 Liège, Avenue d’Aix la Chapelle 24, van Belgische nationaliteit;
6. de vereniging zonder winstgevend doel “SOCIETE BELGE DE VERRES DE CONTACT”, afgekort “SOBEVECO”, met zetel te 4020 Luik, Quai Churchill 15, vertegenwoordigd door Prof. Dr. Marie-José TASSIGNON, professor in de oogheelkunde, wonende te 2600 Berchem, Wapenhaghestraat 6, van Belgische nationaliteit.
Alle verenigingen zijn van Belgisch recht.
De comparanten verklaren bij deze akte een vereniging zonder winstgevend doel op te richten, waarvan zij de statuten als volgt vaststellen:

NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR
Artikel 1: De vereniging zonder winstgevend doel draagt de naam “FONDS VOOR RESEARCH IN OFTALMOLOGIE” – in het Frans “FONDS POUR LA RECHERCHE EN OPHTALMOLOGIE”, afgekort “FRO”. Alle namen mogen afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2: De vereniging is gevestigd te 2650 Edegem, Wilrijkstraat 10.
Artikel 3: De vereniging heeft tot doel:
Bevorderen van de research in oogheelkunde met inbegrip van de visuele functie door het toekennen van een wetenschappelijke beurs voor een werk uitgevoerd in opdracht van een Belgische instelling. De laureaat dient gekozen te worden door een jury, waarvan de samenstelling bepaald wordt door de stichtende leden.
Artikel 4: De vereniging bestaat voor onbepaalde tijd.
Artikel 5: De vereniging bestaat uit:
1. effectieve leden;
2. steunende leden;
3. ereleden.
Wanneer er in de statuten sprake is van “leden” worden hieronder verstaan de effectieve leden.
Het aantal leden is niet beperkt. Er zijn minimaal drie leden.
Artikel 6:
1. Als effectief lid tot de vereniging worden beschouwd:
1) de stichters van de vereniging;
2) wetenschappelijke of beroepsverenigingen, wier doel betrekking heeft op de oogheelkunde en die door de raad van beheer als dusdanig zijn toegelaten.
Hij die lid wil worden, dient zijn verzoek om toelating schriftelijk te richten aan de raad van beheer en schriftelijk zijn instemming met het doel en de statuten van de vereniging te betuigen.
Aanvaarding van de statuten sluit aanvaarding van het reglement van inwendige orde in, zo er een is.
De raad van beheer beslist vrij over elk verzoek tot toetreding.
Voor zover het effectief lid een rechtspersoon is, zal het vertegenwoordigd worden door maximaal twee natuurlijke personen die bij voorkeur oogheelkundigen zijn. Jaarlijks zal het betrokken lid op de jaarvergadering aan de raad van beheer de identiteit van zijn vertegenwoordiger meedelen. Indien de vertegenwoordiging tussen twee jaarvergaderingen in zou wijzigen moet dit onverwijld aan de raad van beheer meegedeeld worden.
2. Zijn steunende leden alle personen of bedrijven die een bijdrage leveren tot de ontwikkeling van het doel van de “FRO”. Zij hebben raadgevende stem.
3. Het is de raad van beheer die de ereleden benoemt. Zij hebben geen stemrecht.
Artikel 7: Door de leden is een maximale bijdrage verschuldigd van DUIZEND (1.000,-) frank. Deze bijdrage komt overeen met het lidgeld.
Artikel 8: Elk lid kan te allen tijde mits hij er een maand vooraf kennis van geeft, uit de vereniging treden.
Het ontslag dient bij aangetekende brief aan de raad van beheer ter kennis worden gebracht.
Tot uitsluiting van een lid kan alleen door de algemene vergadering worden besloten met vier/vijfde meerderheid der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen en nadat het lid is gehoord, althans opgeroepen.
Het lidmaatschap eindigt van rechtswege ingeval de wetenschappelijke of beroepsvereniging failliet gaat of ontbonden wordt. Uittredende of uitgesloten leden en de rechtsverkrijgende van leden, hebben generlei aanspraak op het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave van aanbrengsten of van andere prestaties, vorderen.
In geen geval kan een uitgetreden of uitgesloten lid inzage, mededeling of afschriften van rekeningen, verzegeling van goederen der vereniging of het opmaken van een inventaris verlangen.

BESTUUR
Artikel 9: De vereniging wordt bestuurd door een raad van tenminste drie beheerders en maximaal zes, die de hoedanigheid van effectief lid moeten hebben of moeten aangeduid zijn als vertegenwoordiger van een effectief lid conform artikel 6.
Ze worden benoemd of ontslagen door de algemene vergadering. Ze worden benoemd voor een termijn van minstens twee jaar. Hun opdracht eindigt door de in artikel 8 vermelde redenen of door het verstrijken van de termijn. Ze zijn onmiddellijk herkiesbaar.
De beheerders worden niet bezoldigd, doch de algemene vergadering kan hen bijzondere vergoedingen toekennen voor de door hen in het kader van hun beheersopdracht verrichte prestaties.
Benoeming, ontslag, aftreding en afzetting van een beheerder zomede elk einde van de opdracht wordt binnen een maand in de bijlage van het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De raad kiest uit zijn beheerders een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Artikel 10: De raad van beheer leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. De raad is bevoegd rechtsgedingen in te spannen. In dringende gevallen wordt die beslissing genomen door diegenen belast met het dagelijks bestuur. Die beslissing dient zo vlug mogelijk bekrachtigd te worden door de raad. De raad kan alle handelingen van beheer verrichten, waaronder begrepen het organiseren, het benoemen, het ontslaan en het bezoldigen van het personeel, alsmede het uitvaardigen van reglementen van inwendige orde.
De raad kan bovendien alle daden van beschikking verrichten, die niet uitdrukkelijk door de wet of door deze statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De raad kan zijn bevoegdheid voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één der beheerders of zelfs aan een andere persoon, al dan niet lid van de vereniging.
Door de beheerders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de verbintenis van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van de hun gegeven opdracht en tot de tekortkomingen in hun beheer.
Artikel 11: Voor rechtshandelingen die buiten het dagelijks bestuur en de bijzondere opdrachten vallen, is de vereniging verbonden door de handtekening van de voorzitter én de penningmeester of de secretaris, die gezamenlijk optreden. De beheerders die namens de raad optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.
Artikel 12: De raad van beheer wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee beheerders en minstens eenmaal per jaar.
De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter en bij diens ontstentenis, belet of afwezigheid, door de oudste van de aanwezige beheerders.
De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen, tenminste de helft van de leden moet aanwezig zijn. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen tenzij minstens twee beheerders beslissen het aan de algemene vergadering voor te leggen. De commissaris waarvan hierna sprake wordt hierop uitgenodigd doch hij heeft geen stemrecht.
De raad van beheer kan een reglement van inwendige orde vaststellen. De notulen worden gehouden in een daartoe bestemd register; ze worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Na iedere vergadering wordt een afschrift ervan meegedeeld aan de leden van de raad. Uittreksels of afschrifen worden ondertekend door de voorzitter of door de secretaris.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 13: De regelmatig bijeengekomen algemene vergadering vertegenwoordigt alle leden; haar besluiten gelden ook voor de leden die niet stemmen of die tegenstemmen.
Ze beraadslaagt en besluit in alle zaken die haar uitdrukkelijk zijn toegekend door de wet of door onaderhavige statuten, inzonderheid: het wijzigen van de statuten, het benoemen en ontslaan van beheerders en commissaris, het goedkeuren van begrotingen en rekeningen, het vrijwillig ontbinden van de vereniging, het uitsluiten van een lid.
De algemene vergadering wordt door de raad van beheer bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist. Zij moet ten minste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen, vóór dertig juni van ieder jaar, voor het goedkeuren van de rekeningen, de begroting het beleid van de beheerders en het toezicht van de commissaris.
De beheerders zijn bovendien verplicht, telkens als tenminste een vijfde van de leden daarom verzoekt, de algemene vergadering bijeen te roepen, met opgave van de agenda, en wel binnen een maand na het indienen van het verzoek bij de raad.
Wordt aan dit verzoek niet voldaan, dan zijn de verzoekers gerechtigd zelf de vergadering te beleggen.
Alle leden worden opgeroepen tenminste acht dagen voor de vergadering bij gewone brief, die de agenda vermeldt.
De vergaderingen worden gehouden in de plaats en op het uur die in de oproeping is vermeld.
Artikel 14: De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van beheer of, bij diens ontstentenis, belet of afwezigheid, door de oudste van de aanwezige beheerders.
De voorzitter wijst desgevallend een stemopnemer aan. De secretaris van de vereniging is tevens de secretaris van de algemene vergadering.
Alle effectieve leden hebben gelijk stemrecht in de vergadering.
Elk lid kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, zelf lid van de vereniging. Niemand mag meer dan één lastgever vertegenwoordigen.
De agenda wordt vastgesteld door de raad van beheer.
Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen enkel in behandeling worden genomen indien alle stemgerechtigde leden aanwezig zijn.
Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door tenminste een vijfde van de leden, moet op de agenda worden vermeld.
Artikel 15: De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten, mits die wijziging op de agenda is vermeld en mits wordt gehandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de wet van zevenentwintig juli negentienhonderd eenentwintig.
Tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden besloten overeenkomstig artikel 20 van de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd eenentwintig.
Een meerderheid van vier/vijfde der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid.
Artikel 16: De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een ten zetel van de vereniging gehouden bijzonder register en ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris, stemopnemer en de leden die desgevallend het wensen. Afschriften en uittreksels worden door de voorzitter van de vereniging of door de secretaris ondertekend.
Leden, alsook derden, die van een belang doen blijken, hebben het recht om, op hun kosten en ter plaatse, inzage en/of afschrift van de notulen te vragen, dit alles onverminderd de door de wet voorgeschreven bekendmakingen.

BEGROTINGEN EN REKENINGEN
Artikel 17: Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot éénendertig december van elk jaar. Bij het einde van elk boekjaar sluit de raad van beheer de rekeningen van het afgelopen jaar af, maakt de inventaris en de jaarrekening op, alsmede de begroting voor het volgend jaar; deze worden aan de jaarvergadering ter goedkeuring voorgelegd. Het batig saldo van de resultatenrekening vergroot het vermogen van de vereniging en kan onder geen beding bij wijze van dividenen of anderszins aan de leden worden uitgekeerd.
De rekeningen, akten en documenten worden jaarlijks nagezien door een commissaris hiertoe aangesteld door de algemene vergadering voor een termijn van drie jaar; hij brengt hierover verslag uit bij de algemene vergadering. Zijn opdracht is hernieuwbaar.
De jaarlijkse rekeningen worden door de zorg van de raad van beheer neergelegd ter griffie van de burgerlijke rechtbank van de plaats waar de vereniging is gevestigd.
Artikel 18: De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of uittreden van leden, voor zover het aantal effectieve leden daardoor niet daalt beneden de drie.
De vereniging kan vóór het verstrijken van de bepaalde tijd ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering genomen overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 van deze statuten of door een rechterlijke beslissing. Ingeval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan de rechtbank, een of meer vereffenaars; zij bepaalt hun bevoegdheid, alsmede de wijze van vereffening.
Artikel 19: Ingeval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, aan een vereniging, stichting of inrichting die hetzelfde doel als deze vereniging nastreeft overgedragen, waarover de algemene vergadering op voorstel van de raad van beheer, een keuze doet.
Artikel 20: Voor alles waarin niet uitdrukkelijk is voorzien, blijven de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd eenentwintig en de gebruiken inzake verenigingen van overeenkomstige toepassing.

OVERGANGSBEPALINGEN
1. Het eerste boekjaar loopt van de dag van de oprichting tot éénendertig december negentienhonderd zevenennegentig.
2. De algemene vergadering gehouden op heden onmiddellijk na de oprichting, heeft beslist het aantal beheerders voor de eerste maal vast te stellen op zes en tot die functie te benoemen:
1) Prof. Dr. Jean-Jacques DELAEY, voornoemd;
2) Prof. Dr. Jean-Michel LEMAGNE, voornoemd;
3) Dr. Jean-Paul DERNOUCHAMPS, voornoemd;
4) Dr. Bart Peter LEROY, voornoemd;
5) Dr. Jacqueline COLLIGNON-BRACH, voornoemd;
6) Prof. Dr. Marie-José TASSIGNON, voornoemd.
Hun mandaat zal eindigen na de gewone algemene vergadering van negentienhonderd achtennegentig.
Alle beheerders, aanwezig of bij mondelinge volmacht vertegenwoordigd, aanvaarden hun mandaat.
3. Aansluitend is de raad van beheer bijeengekomen in vergadering en ze heeft beslist te benoemen tot:
– voorzitter: Prof. Dr. Marie-José TASSIGNON, voornoemd;
– secretaris: Prof. Dr. Jean-Michel LEMAGNE, voornoemd;
– penningmeester: Dr. Jean-Paul DERNOUCHAMPS, voornoemd.
De commissaris zal bij de eerstvolgende algemene vergadering worden aangeduid.

WAARVAN AKTE EN PROCES-VERBAAL
Verleden te Antwerpen, datum als boven.
Na voorlezing hebben komparanten deze akte samen met mij, notaris, ondertekend.
Volgen de handtekeningen.
Geregistreerd vier bladen geen renvooien te Antwerpen, zesde kantoor der registratie, op vierentwintig juli negentienhonderd zesennegentig, boek 137 blad 21 vak 18.
Ontvangen: duizend frank (1.000 F). De ontvanger wn. (get.)
L. Vancraeyenest..

82/1998 – Algemene Ledenvergadering – 22 januari

“FONDS VOOR RESEARCH IN OFTALMOLOGIE” – in het Frans “FONDS POUR RECHERCHE EN OPHTALMOLOGIE”, afgekort “FRO”, Vereniging zonder winstgevend doel, te 2650 Edegem, Wilrijkstraat 10

VASTSTELLING ZETEL
Het jaar negentienhonderd achtennegentig.
De tweeëntwintigste januari.
Voor mij, meester Jan Boeykens, notaris te Antwerpen.
Is bijeengekomen de algemene ledenvergadering van de vereniging zonder winstgevend doel “FONDS VOOR RESEARCH IN OFTALMOLOGIE” – in het Frans “FONDS POUR LA RECHERCHE EN OPHTALMOLOGIE”, afgekort “FRO”, te 2650 Edegem, Wilrijkstraat 10.
De vereniging werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Jan Boeykens op vijftien juli negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van drie oktober daarna onder nummer 22.305.

BUREAU
De vergadering wordt geopend onder voorzitterschap van Professor Dokter Tassignon, nagenoemd.
De voorzitter duidt aan als secretaris: Professor Dokter Lemagne, nagenoemd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig de nagemelde leden, die verklaren de voltallige ledenvergadering samen te stellen:
1. de vereniging zonder winstgevend doel “BELGISCH OFTALMOLOGISCH GEZELSCHAP”, afgekort “B.O.G.”, met zetel te 3001 Heverlee, Leo Dartelaan 12, vertegenwoordigd door Professor Dokter Jean-Jacques DELAEY, professor in de oogheelkunde, wonende te 8000 Brugge, Witte Leertouwersstraat 17;
2. de vereniging zonder winstgevend doel “SOCIETE BELGE D’OPHTALMOLOGIE”, afgekort “S.B.O.”, met zetel te 1200 Brussel, Avenue Hippocrate 10, vertegenwoordigd door Professor Dokter Jean-Michel LEMAGNE, professor in de oogheelkunde, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Avenue Bel Air 48;
3. de beroepsvereniging “UNION PROFESSIONNELLE BELGE DES MEDECINS SPECIALISTES EN OPHTALMOLOGIE ET CHIRURGIE OCULAIRE – BELGISCHE BEROEPSVERENIGING VAN OOGHEELKUNDIGEN”, afgekort “U.P.B.M.O.-B.B.O.”, met zetel te 1050 Brussel, Avenue de la Couronne 20, vertegenwoordigd door Dokter Jean-Paul DERNOUCHAMPS, oogarts, wonende te 1150 Brussel, Avenue Xavier Henrard 20;
4. de vereniging zonder winstgevend doel “ORGANISATION BELGE DES ASSISTANTS EN OPHTALMOLOGIE – ORGANISATIE VAN BELGISCHE ASSISTENTEN OFTALMOLOGIE”, afgekort “O.B.A.O.” met zetel te 1090 Brussel, VUB, Dienst Oogheelkunde, lokaal 187, étage 1, Laarbeeklaan 101, vertegenwoordigd door Dokter Bart Peter LEROY, geneesheer-specialist in opleiding, wonende te 9000 Gent, Hubert Frère-Orbanlaan 216;
5. de vereniging zonder winstgevend doel “BELGIAN GLAUCOMA CLUB”, afgekort “B.G.C.”, met zetel te 4000 Luik1, Centre Hospitalier Universitaire, vertegenwoordigd door Dokter Jacqueline COLLIGNON-BRACH, oogarts, wonende te 4020 Liège, Avenue d’Aix la Chapelle 24;
6. de vereniging zonder winstgevend doel “SOCIETE BELGE DE VERRES DE CONTACT”, afgekort “SOBEVECO”, met zetel te 4020 Luik, Quai Churchill 15, vertegenwoordigd door Professor Dokter Marie-José TASSIGNON, professor in de oogheelkunde, wonende te 2600 Berchem, Wapenhaghestraat 6.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de notaris bij akte vast te leggen:
I. Dat de vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over de volgende agenda:
1) Vaststelling van een bijkomende zetel;
2) Vaststelling van de Franstalige versie der statuten;
3) Machtiging aan de raad van beheer.
II. Dat alle leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging moet verleend worden over het al dan niet vervullen van de oproepingsformaliteiten.
IV. Dat het quorum derhalve aanwezig is om geldig te beraadslagen en te beslissen over de voorstellen van de agenda.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING IS SAMENGESTELD
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering nagegaan en als juist erkend.
Ze stelt vast dat ze geldig is samengesteld en dat ze bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

EERSTE BESLUIT: BIJKOMENDE ZETEL
De vergadering beslist naast de huidige zetel te Edegem, Wilrijkstraat 10, een bijkomende zetel van de vereniging te openen in Luik.
Artikel 2 der statuten wordt in deze zin aangepast, zodat het zal luiden als volgt:
“De hoofdzetel van de vereniging is gevestigd te 2650 Edegem, Wilrijkstraat 10.
Er werd een bijkomende zetel gevestigd te 4000 Luik 1, Centre Hospitalier Universitaire.”

TWEEDE BESLUIT: FRANSTALIGE STATUTEN
Met het oog op de vestiging van een bijkomende zetel te Luik, beslist de vergadering een Franstalige versie van de statuten te aanvaarden, die luidt als volgt:

DENOMINATION, SIEGE, OBJECTIF, DUREE
Article 1: L’association sans but lucratif porte la dénomination “FONDS VOOR RESEARCH IN OFTALMOLOGIE” – en français “FONDS POUR LA RECHERCHE EN OPHTALMOLOGIE”, en abrégé “FRO”.
Tous les noms peuvent être utilisés séparément.
Article 2: Le siège principal de l’association est établié 2650 Edegem, Wilrijkstraat.
Un siège secondaire est établié 4000 Liège 1, Centre Hospitalier Universitaire.
Article 3: L’association a pour objectif:
Encourager la recherche en ophtalmologie, y compris la fonction visuelle, par l’octroi d’une bourse scientifique pour un travail exécuté sur commande d’une institution belge. Le lauréat doit être choisi par un jury dont la composition est fixée par les membres fondateurs.
Article 4: L’association est constitutée pour une durée indéterminée.
Article 5: L’association se compose de:
1. membres effectifs;
2. membres sympathisants;
3. membres honoraires.
Lorsqu’il est question de “membres” dans les statuts, on entend par là les membres effectifs.
Le nombre de membres n’est pas limité. Il y a au minimum trois membres.
Article 6:
1. Sont considérés comme membres effectifs de l’association:
1) les fondateurs de l’association;
2) les associations scientifiques ou professionelles, dont l’objectif concerne l’ophtalmologie et qui sont admises en tant que telles par le conseil d’administration.
Celui qui veut devenir membre doit adresser sa demande d’admission par écrit au conseil d’administration et doit donner son accord par écrit sur l’objectif et les statuts de l’association.
L’acceptation des statuts implique l’acceptation du règlement d’orde interne, s’il y en a un.
Le conseil d’administration statue librement sur chaque demande d’adhésion.
Pour autant que le membre effectif soit une personne juridique, il sera représenté par deux personnes physiques maximum, de préférence des spécialistes en ophtalmologie. A chaque assemblée annuelle, le membre concerné devra communiquer au conseil d’administration l’identité de son représentant. Si la représentation est modifiée entre deux assemblées annuelles, le fait doit être communiqué sans tarder au conseil d’administration.
2. Sont membres sympathisants toutes les personnes ou entreprises qui contribuent au développement de l’objectif de la “FRO”. Ils ont une voix consultative.
3. C’est le conseil d’administration qui nomme les membres honoraires. Ils n’ont pas de droit de vote.
Article 7: Les membres doivent payer une cotisation maximale de MILLE (1.000,-) francs. Cette cotisation correspond au droit d’affiliation.
Article 8: Chaque membre peut quitter à tout moment l’association, moyennant préavis d’un mois.
La démission doit être communiqué au conseil d’administration par lettre recommandée.
Seule l’assemblée générale peut décider de l’exclusion d’un membre, aux quatre cinquièmes de la majorité des voix présentes ou représentées et après que le membre ait été entendu ou ait du moins été convoqué.
L’affiliation se termine de droit au cas où l’association scientifique ou professionnelle fait faillite ou est dissoute. Les membres sortants ou exclus et les ayants-droit des membres n’ont aucun recours sur le patrimoine de l’association et ne peuvent jamais réclamer la restitution des apports ou d’autres prestations.
En aucun cas un membres sortant ou exclu ne peut exiger la consultation, la communication ou des copies de comptes, l’apposition des scellés sur les biens de l’association ou l’établissement d’un inventaire.

ADMINISTRATION
Article 9: L’association est administrée par un conseil d’au moins trois administrateurs, avec un maximum de six, qui doivent avoir la qualité de membre effectif ou doivent être assignés comme représentant d’un membre effectif, conformément à l’article 6.
Ils sont nommés ou révoqués par l’assemblée générale. Ils sont nommés pour un délai d’au moins deux ans. Leur mandat se termine pour la raison indiquée à l’article 8 ou par l’expiration du délai. Ils sont immédiatement rééligibles.
Les administrateurs ne sont pas rémunérés, mais l’assemblée générale peut leur accorder des indemnités spéciales pour les prestations qu’ils ont fournies dans le cadre de leur mandat d’administrateur.
La nomination, la révocation, la démission et la destitution d’un administrateur ainsi que chaque fin de mandat sont publiées dans le mois au annexes du Moniteur Belge.
Le conseil élit parmi ses administrateurs un président, un secrétaire et un trésorier.
Article 10: Le conseil d’administration dirige les affaires de l’association et représente celle-ci par voie judiciaire et extra-judiciaire. Le conseil est compétent pour intenter des procès. Dans les cas urgents, cette décision doit être sanctionnée le plus rapidement possible par le conseil. Le conseil peut effectuer toutes les opérations de gestion, y compris organiser, nommer, licencier et rémunérer le personnel, ainsi que décréter des règlements d’ordre interne.
Le conseil peut en outre effectuer tous les actes de disposition qui ne sont pas réservés expressément à l’assemblée générale par la loi ou par les présents statuts. Le conseil peut transmettre sa compétence pour certaines opérations et tâches placées sous sa responsabilité à un des administrateurs ou même à une personne, membre ou non de l’association.
Les administrateurs ne prennent pas d’engagement personnel pour engager l’association. Leur responsabilité est limité au mandat qui leur a été confié et aux imperfections de leur gestion.
Article 11: Pour les actes juridiques qui tombent en dehors de la gestion et des mandats spéciaux, l’association est liée par la signature du président et du trésorier ou du secrétaire, intervenant conjointement. Les administrateurs qui interviennent au nom du conseil ne doivent pas faire montre d’une décision ou d’une autorisation quelconque vis-à-vis de tiers.
Article 12: Le conseil d’administration est convoqué par le président ou par deux administrateurs et au moins une fois par an.
Les réunions sont présidées par le présidents et en son absence ou en cas d’empêchement, par le plus âgé des administrateurs présents.
Les décisions sont prises à la simple majorité des voix et la moitié au moins des membres doivent être présents. En cas de parité des voix, le projet est rejeté, à moins que deux administrateurs au moins décident de le soumettre à l’assemblée générale. Le commissaire dont question ci-dessous y est invité mais n’a pas de droit de vote.
Le conseil d’administration peut établir un règlement d’ordre interne. Les procès-verbaux sont tenus dans un registre destiné à cet effet; ils sont signés par le président et le secrétaire. Après chaque réunion, une copie en est communiqué aux membres du conseil. Les extraits ou copies sont signés par le président ou par le secrétaire.

ASSEMBLEE GENERALE
Article 13: L’assemblée générale convoquée régulièrement représente tous les membres; ses décisions valent également pour les membres qui ne votent pas ou qui votent contre.
Elle délibère et décide dans toutes les affaires qui lui sont expressément accordées par la loi ou par les présents statuts, et en particulier: la modification des statuts, la nomination et révocation des administrateurs et du commissaire, l’approbation des budgets et des comptes, la dissolution volontaire de l’association, l’exclusion d’un membre.
L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration chaque fois que l’objectif ou l’intérêt de l’association l’exige. Elle doit être convoquée au moins une fois par an, avant le trente juin de chaque année, pour l’approbation des comptes, le budget, la gestion des administrateurs et le contrôle du commissaire.
Les administratuers sont en outre tenus, chaque fois qu’un cinquième au moins des membres le demande, de convoquer l’assemblée générale, en indiquant l’ordre du jour, et ce dans le mois qui suit l’introduction de la demande au conseil.
S’il n’est pas fait suite à cette demande, les demandeurs ont le droit de convoquer eux-mêmes l’assemblée.
Tous les membres sont convoqués au moins huit jours avant l’assemblée par pli ordinaire, qui indique l’ordre du jour.
Les assemblées se tiennent au lieu et à l’heure indiqués dans la convocation.
Article 14: L’assemblée est présidée par le président du conseil d’administration ou, en son absence ou en cas d’empêchement, par le plus âgé des administrateurs présents.
Le président désigne le cas échéant un scrutateur. Le secrétaire de l’association est également le secrétaire de l’assemblée générale.
Tous les membres effectifs ont un même droit de vote à l’assemblée.
Chaque membre peut se faire représenter à l’assemblée par un mandataire écrit, lui même membre de l’association. Personne ne peut représenter plus qu’un seul mandant.
L’ordre du jour est fixé par le conseil d’administration.
Les sujets qui n’apparaissent pas à l’ordre du jour ne peuvent être traités que si tous les membres ayant droit de vote sont présents.
Chaque sujet proposé par écrit par au moins un cinquième des membres, doit être mis à l’ordre du jour.
Article 15: Les décisions sont prises à la simple majorité des voix présents ou de représentés. En cas de parité des voix, la voix du président est déterminante.
Il ne peut être décidé de la modification des statuts que si cette modification est mise à l’ordre du jour et que si on se conforme aux dispositions de l’article 8 de la loi du vingt-sept juin mil neuf cent vingt et un.
Il ne peut être décidé de la dissolution de l’association que conformément à l’article 20 de la loi du vingt-sept juin mil neuf cent vingt et un.
Une majorité de quatre cinquièmes des voix est exigée pour l’exclusion d’un membre.
Article 16: Les procès-verbaux de l’assemblée générale sont repris dans un registre spécial tenu au siège de l’association et signé par le président de l’assemblée, le secrétaire, le scrutateur et les membres qui le désirent. Les copies et extraits sont signés par le président de l’association ou par le secrétaire.
Les membres, ainsi que les tiers, qui font montre d’un certain intérêt, ont le droit de demander de pouvoir consulter et/ou d’obtenir des copies des procès-verbaux, à leurs frais et sur place, le tout sans préjudice des publications prescrites par la loi.

BUDGETS ET COMPTES
Article 17: L’exercice de l’association court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année. A la finde chaque exercice, le conseil d’administration clôture les comptes de l’année écoulée, dresse l’inventaire et établit les comptes annuels, ainsi que le budget pour l’année suivante; ils sont soumis à l’approbation de l’assemblée annuelle. Le boni du compte des résultats s’ajoute à l’actif de l’association et ne peut en aucun cas être versé aux membres sous forme de dividendes ou d’une autre façon.
Les comptes, actes et documents sont vérifiés chaque année par un commissaire désigné à cet effet par l’assemblée générale pour un délai de trois ans; il en fait rapport auprès de l’assemblée générale. Son mandat est renouvelable.
Les comptes annuels sont déposés par les soins du conseil d’administration au greffe du tribunal civil du lieu où est établie l’association.
Article 18: L’association n’est pas dissoute par le décès ou la démission de membres, pour autant que le nombre de membres effectifs ne descende pas en-dessous de trois.
L’association peut être dissoute avant l’échéance d’une période donnée, par une décision de l’assemblée générale prise conformément aux dispositions de l’article 15 des présents statuts ou par une décision judiciaire. En cas de dissolution volontaire, l’assemblée générale, ou en l’absence de celle-ci, le tribunal, nomme un ou plusieurs liquidateurs; elle fixe leur compétence ainsi que le mode de liquidation.
Article 19: En cas de dissolution et après apurement des dettes, l’actif est transmis à une association, fondation ou institution qui vise le même objectif que cette association, le choix étant fait par l’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration.
Article 20: Pour tout ce qui n’a pas été prévu expressément, la loi du vingt-sept juin mil neuf cent vingt et un et les usage en matière d’association restent d’application conforme.”

DERDE BESLUIT: MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BEHEER
De vergadering machtigt de raad van beheer tot uitvoering van de genomen beslissingen.

STEMMING
Het besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
Na afhandeling van de agenda wordt de vergadering opgeheven te negentien uur.

WAARVAN PROCES-VERBAAL
Verleden te Antwerpen, datum als boven.
Na voorlezing hebben comparanten deze akte met mij, notaris, ondertekend.
Volgen de handtekeningen.
Geregistreerd vier bladen zonder renvooien te Antwerpen, zesde kantoor der registratie, op drieëntwintig januari negentienhonderd achtennegentig, boek 142 blad 30 vak 12.
Ontvangen: 1000,- duizend frank. De e.a. Inspecteur a.i. (get.) B. Dumez-Van Mechelen.