Monocentrisch project

De aanvraag, ondertekend door de promotor en eventuele co-promotor(en), samen met het curriculum vitae van de kandidaat moet ingediend worden op het secretariaat van het FRO vóór 1 mei 2017. Een elektronische versie dient bovendien opgestuurd te worden naar het secretariaat via e-mail.

1. Het doel van het FRO is het bevorderen van de research in de oogheelkunde, met inbegrip van de visuele functie door het toekennen van een wetenschappelijke beurs voor een werk uitgevoerd in opdracht van een Belgische instelling.

2. De promotor is de verantwoordelijke van het voorgestelde werk en definieert het interessedomein van het project. Een promotor is een wetenschapper met PhD tewerkgesteld aan een Belgische instelling.

3. Het bedrag van de beurs zal bepaald worden door de jury van het FRO, in functie van de financiële mogelijkheden en de omvang van het voorgestelde werk. Dit bedrag is in ieder geval niet hoger dan 30.000 euro.

4. De vraag tot subsidies (beurs voor werkingskosten, reisbeurs naar het buitenland, werkingskosten) moeten opgesteld worden in het Engels op hiertoe bestemde formulieren.
Deze formulieren zijn verkrijgbaar via internet: http://www.fro-online.org

5. De werken zullen verdedigd worden door de kandidaat voor een internationale jury tijdens de wetenschappelijke vergadering EVER. De reis- en verblijfskosten zijn ten laste van de instelling waar de kandidaat is tewerkgesteld.

6. De internationale juryleden hebben het recht vragen te stellen over zowel de wetenschappelijke inhoud als over de financiële verantwoording.

7. De laureaten worden persoonlijk op de hoogte gebracht van de beslissing van de jury tijdens een ceremonie georganiseerd tijdens Ophthalmologia Belgica.

8. De laureaat verbindt zich ertoe een samenvatting van de evolutie van zijn wetenschappelijke werk mee te delen onder de vorm van een verslag dat voor 1 oktober van het volgende jaar wordt verwacht op het secretariaat.

9. De laureaat verbindt zich ertoe de evolutie van zijn werk voor te stellenter gelegenheid van Ophthalmologia Belgica (FRO postersessie).

10. De kandidaat verbindt zich om op elke publicatie met betrekking tot het onderwerp waarvoor fondsen werden verworven, het FRO te vernoemen in de “acknowledgements”. De kandidaat verbindt zich ertoe om het secretariaat van het FRO te informeren over elke publicatie binnen het onderwerp van het project teneinde de publicatielijst van het FRO te kunnen aanvullen.

Prof. dr. Marie-Jose Tassignon
Voorzitter